صفحه اصلی

مشخصات فردی
نام : نام خانوادگی : نام پدر : کد ملی : تلفن همراه :
مجوز فعالیت
نام شرکت/فروشگاه : زمینه فعالیت : شماره ثبت/شماره جواز کسب :
وضعیت مکان
سابقه فعالیت : نوع مالکیت : متراژ فروشگاه : متوسط گردش مالی ماهانه به ریال :
آدرس
استان : شهر : آدرس : کد پستی : منطقه : تلفن ثابت :
نحوه پرزنت
سایت : بازاریاب : نام و نام خانوادگی بازاریاب : تلفن بازاریاب :
آپلود مدارک
شناسنامه : کارت ملی :
جواز کسب : اجاره نامه یا سند ملکی :
روزنامه رسمی : اساسنامه :
عکس 3*4 : عکس از نمای بیرون :
عکس از نمای داخل :