شرایط عمومی متقاضیان

شرایط

-داشتن پروانه کسب یا روزنامه رسمی و اساسنامه و آگهی ثبتی

-اجاره نامه یا سند ملکی

-چک یا سفته بابت تضمین

-گواهی امضا

-مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

-عکس 4*3