فرآیند اعطاء نمایندگی

مراحل و اقدامات

-ثبت نام در سامانه سانا

-تماس با کارشناسان امور نمایندگان با شماره 02142249933

-پس از بررسی مدارک توسط کارشناسان پرونده متقاضی به مدیریت ارجاع داده میشود.

-تعیین نوع قرارداد توسط مدیریت و ارجاع به واحد حقوقی شرکت

-عقد قرارداد و راه اندازی دسترسی های فروش و آغاز فعالیت نماینده